* ثبت رایگان دامنه تنها برای افزایش موارد زیر بکار رود: .it, .eu